ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐article

ท่านรองสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านรองภัทระ ขันดงแก้ว ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำงบประมาณ ๒๕๕๙article

"ธุรกิจ สมุดบัญชีครัวเรือนน่าใช้"

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ได้รับเกียรติจากท่านรอง สิรีประภัสสน์  สร้องน้ำ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม ๓ D ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙article

วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 4 มิ.ย.59. ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

Page 95/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................