ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘รับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ ร่วมรับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

 วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวัชรดล  เอนอ่อน  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  นายจตุพล  รูปเตี้ย  หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทน ร่วมกับ นายสราวุธ สุวาหลำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทอินโนเวอชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการ มีนางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการอบรม มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะโบนันซ่าเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

 วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหัวข้อ การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์และภาษา Coding เบื้องต้น โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับมอบหมายจากนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการ มอบหมายเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 (แผนกวิชาช่างยนต์)

 วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 62/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................