ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยนายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา กลับจากฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา กลับจากฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ To Be Number one ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ To Be Number one ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมภูดินอาคารเทียบโอน วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

 วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าแผนก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

กิจกรรม แล่นม่วนๆ ชวนทำบุญ ครั้งที่ ๒

 วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๓.๐๐ น. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ออกให้บริการน้ำดื่ม ดนตรี และเครื่องเสียง จากชมรมดนตรี และชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรม แล่นม่วนๆ ชวนทำบุญ ครั้งที่ ๒ ร่วมกับโรงพยาบาลพลและเทศบาลเมืองเมืองพล ณ บึงละเลิงหวาย เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 52/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................