ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยการอาชีพพล

การพิจารณา และอนุมัติ ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์เป็นประธานในการพิจารณา และอนุมัติ ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การพิจารณา การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการพิจารณา การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายในงานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายในงานศูนยข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นางพรปภัทร สุวรรณธร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ หัวหน้างาน ผู้ช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานฯ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

Page 23/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................