ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.article

แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมควมปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน เรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 งานลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่าย Day camp ลูกเสือวิสามัญ article

ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่นarticle

เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Page 16/32
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................