google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM งบทดลอง วิทยาลัยการอาชีพพล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งบทดลอง วิทยาลัยการอาชีพพล

 ## งบทดลอง ประจำเดือน  มีนาคม      ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  เมษายน     ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  มิถุนายน    ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม   ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  ตุลาคม   ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  มกราคม ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  มีนาคม ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  เมษายน ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  กรกฎาคม ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

## งบทดลอง ประจำเดือน  กันยายน ๒๕๖๑    ดาวน์โหลดข้อมูล...คลิก...

***รายงานงบทดลอง 1-16 และรายละเอียดประกอบ 2561***
 


 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................