ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 9 persons
dot
มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด, บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัท รามอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นตัวแทนในการมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด, บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัท รามอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา โดย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.นันทนา มวลเมืองสอง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพล บรร
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2567
การประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3
การพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566 และการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยจรรยาบรรณข้าราชการ
โครงการสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการรายงานผลการฝึกตามแบบฟอร์ม สผ.1-สผ.5
โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) หลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับโรงเรียนโนนข่าวิทยา
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในเครือ TKK GROUP
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล (สถานศึกษาขนาดกลาง)
กิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 68
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2566
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”
ลงทะเบียนชิ้นงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเกษตรและเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประชุมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกสอน แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะครูเวรหญิง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
การบรรยายพิเศษเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
การแข่งขันการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2566 “การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์”
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)ระดับจังหวัดครั้งที่ 33
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซ ลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพพล สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการ สนับสนุนส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนงานของครูฝึก และจัดทำแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดขอนแก่น สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานออกส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนว การศึกษาตอ่ พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการจัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนในโครงการอาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา กลับจากฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนของครูฝึกและจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ
เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โครงการสวดมนต์ภาวนาเจริญปัญญาพัฒนาจิต
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
การประชุมเฉพาะกิจ การเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย เพื่อรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2566
ส่งนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
ติดตามการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่งนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
กล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรี พงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาแก และนายกมล เขตคาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ร่วมส่ง นายจตุพล รูปเตี้ย รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน ที่บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา สาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน และ ครูผู้ช่วย ทั้ง 2 ท่าน
โครงการเลี้ยงรับ-เลี่ยงส่งบุคลากร
การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ว.PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One
การตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยเสพติด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
โครงการออกให้บริการ fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชางานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................