ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมติดตาม และให้กำลังใจคณะครูผู้เข้าร่วมอบรม โครงการจัดทำและประเมินแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ได้รับเกียรติจาก  นายสมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระเป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมประชาธิปไตยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 article
เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2566) article
เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 33 ประจำปีพุทธศักราช 2567 article
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 article
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป article
เยี่ยมศูนย์ Fix it Center ณ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา article
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการวันต่อต้านนาเสพติดโลก
การออกร้านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย พิธีไหว้ครูและไว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ 27 ปี ประจำปีการศึกษา 2567
คณะกรรมการประเมิน "โครงการ สุขาดี มีความสุข" สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และมารยาทไทย(พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง), โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่, โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการจัดหาทุนและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567 article
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา โดย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.นันทนา มวลเมืองสอง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพล บรร
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2567
การประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3
การพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566 และการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยจรรยาบรรณข้าราชการ
โครงการสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการรายงานผลการฝึกตามแบบฟอร์ม สผ.1-สผ.5
โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) หลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับโรงเรียนโนนข่าวิทยา
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในเครือ TKK GROUP
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล (สถานศึกษาขนาดกลาง)
กิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 68
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2566
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”
ลงทะเบียนชิ้นงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเกษตรและเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประชุมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกสอน แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะครูเวรหญิง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
การบรรยายพิเศษเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
การแข่งขันการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2566 “การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์”
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)ระดับจังหวัดครั้งที่ 33
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซ ลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพพล สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการ สนับสนุนส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนงานของครูฝึก และจัดทำแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดขอนแก่น สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานออกส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนว การศึกษาตอ่ พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด, บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัท รามอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
โครงการจัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนในโครงการอาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา กลับจากฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนของครูฝึกและจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ
เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โครงการสวดมนต์ภาวนาเจริญปัญญาพัฒนาจิต
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
การประชุมเฉพาะกิจ การเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย เพื่อรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2566
ส่งนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
ติดตามการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่งนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
กล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรี พงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาแก และนายกมล เขตคาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ร่วมส่ง นายจตุพล รูปเตี้ย รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน ที่บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา สาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมาวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................