ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ

  206001  นางสาวสุภาวดี             โตนชัยภูมิ

  206002  นางสาวธัญนันทน์ณิศา     เนื่องอาชา

วัน เวลา และสถานที่สอบ

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

    - สอบภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมขุนพล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

  - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูพิเศษ.pdf
ประชาสัมพันธ์อัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจานห้าที่ธุรการ
ประกาศวิทยาลยการอาชีพพล เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แบบคำร้องขอสมัครและใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักการภารโรง , ยามรักษาการณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง , ยามรักษาการณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยการอาชีพพล เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา
การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง,แม่บ้าน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบทั่วไป
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กำหนดการรับมอบ-รายงานตัว (รอบปกติ) article
วิทยาลัยการอาชีพพล ต้อนรับผู้อำนวยการ และประชุมรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน
โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา)
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งครูพิเศษ ครูภาษาจีน
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักาณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว article
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 article
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 article
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ article
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ article
ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพล article
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
วันอังคาร ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article
นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา article
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐น . article
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น . article
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................