ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. article

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับสถานศึกษา ประจำปี 2561 ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ฝึกประกอบการอาชีพศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
รับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 (แผนกวิชาช่างยนต์)
การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคน ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬาช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งที่ ๓
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ร่วมออกบูธ หลักสูตรระยะสั้น ในงาน "๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล"
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเวทีกลางงาน “๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล” ณ ที่ว่าการอำเภอพล
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café
โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ช่วงเช้า)
กิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี"
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและความรู้เกี่ยวกับการถอด กัญชาหรือ กัญชง ออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการโรงแรม)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)
โครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล "วุ้นเส้นดัง"
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๒๕ ปี
กิจกรรมหาเสียงนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการบัญชี)
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ๒๐๑๙
วันงดสูบบุหรี่โลก
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีและการเขียนแผนฝึกอาชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ system study (การพัฒนางานตามข้อตกลง PA)
รายงานผลการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔
อบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงชุดฝึก CNC
วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ในการจัดสอบ V-NET
การสอบ รายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องกรอกข้าวพลังงานแสงอาทิตย์" ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่
โครงการฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4
กิจกรรมเชิญวิทยาการร่วมสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ออนไลน์
(MOU) ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CANTER บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 article
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 article
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 article
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ประดู่คัพ ต้านภัยยาเสพติด article
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ article
ในคาบกิจกรรมโฮมรูมประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. article
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. article
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. article
New Normal มาตรการ ในสถานศึกษา article
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น . article
ธุรกิจร้านผลไม้ตามฤดูกาล article
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. article
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 article
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางชาญทอง จอห์นสัน article
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. article
กิจกรรม Day Camp article
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. article
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 article
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. article
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 16 ต.ค. 2561 article
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 article
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. article
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. article
ผลการแข่งขันกรีฑา ในกีฬาอาชีวศึกษา เวสสุวรรณ์เกมส์ ที่จังหวัดอุดรธานี article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 article
การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปี 2561 article
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. article
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. article
วันที่ 8 มีนาคม 2561 article
วันที่ 8 มีนาคม 2561 article
วันที่ 6 มีนาคม 2561 article
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 article
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 article
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 article
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. article
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. article
ในระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 article
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. article
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. article
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 งานลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่าย Day camp ลูกเสือวิสามัญ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น article
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ article
นายสมรรถชัย สุดน้อย article
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำงบประมาณ ๒๕๕๙ article
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ article
รายงานประจำปี งปม. 2558 article
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร article
วันที่ 28 ส.ค. 2558 article
วันที่ 20สิงหาคม 2558 article
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 article
ข้อมูลสถานศึกษา article
ข้อมูลสถานศึกษา article
แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
รายงานประจำปี 2557 วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่5 ก.พ.58 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 5 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 น. article
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ article
ผู้อำนวยการปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๗ article
วันที่ ๙ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ article
โครงการ article
วันครู ๒๕๕๗ article
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม article
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ article
ตัวอย่างโครงการ article
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 1 article
โครงการฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน article
ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน article
ประกาศผลเลือกตั้ง article
กำหนดการ article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร article
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ article
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) article
วันครู ประจำปี 2556 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 article
แนะแนวศึกษาต่อ ปี 2556 article
ตารางนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
นักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษา article
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
วิทยาลัยการอาชีพพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช article
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมการค้นหาศักยภาพตนสู่อนาคต article
โครงการ สานรัก สานอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง article
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคนใหม่
คปภ. เข้าให้การอบรมกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล article
๙๙๙ วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาเครื่องกล article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง,และอิเล็กทรอนิกส์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา การบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง article
ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ article
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ครูจตุพล รูปเตี้ย และ ครูอานุภาพ รบไพรินทร์ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการพัฒนาจิต (สวดมนต์ คาบโอมรูม)
กิจกรรมทดสอบมาฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................