ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ article

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ท่านรองสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อติดตามการเรียนการสอน ณ. ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ประดู่คัพ ต้านภัยยาเสพติด article
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ article
ในคาบกิจกรรมโฮมรูมประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. article
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. article
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. article
New Normal มาตรการ ในสถานศึกษา article
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น . article
ธุรกิจร้านผลไม้ตามฤดูกาล article
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. article
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 article
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางชาญทอง จอห์นสัน article
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. article
กิจกรรม Day Camp article
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. article
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 article
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. article
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. article
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 16 ต.ค. 2561 article
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 article
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. article
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. article
ผลการแข่งขันกรีฑา ในกีฬาอาชีวศึกษา เวสสุวรรณ์เกมส์ ที่จังหวัดอุดรธานี article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 article
การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปี 2561 article
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. article
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. article
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. article
วันที่ 8 มีนาคม 2561 article
วันที่ 8 มีนาคม 2561 article
วันที่ 6 มีนาคม 2561 article
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 article
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 article
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 article
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. article
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. article
ในระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 article
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. article
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. article
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 งานลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่าย Day camp ลูกเสือวิสามัญ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น article
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ article
นายสมรรถชัย สุดน้อย article
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำงบประมาณ ๒๕๕๙ article
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ article
รายงานประจำปี งปม. 2558 article
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร article
วันที่ 28 ส.ค. 2558 article
วันที่ 20สิงหาคม 2558 article
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 article
ข้อมูลสถานศึกษา article
ข้อมูลสถานศึกษา article
แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
รายงานประจำปี 2557 วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่5 ก.พ.58 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 5 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 น. article
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ article
ผู้อำนวยการปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๗ article
วันที่ ๙ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ article
โครงการ article
วันครู ๒๕๕๗ article
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม article
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ article
ตัวอย่างโครงการ article
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 1 article
โครงการฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน article
ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน article
ประกาศผลเลือกตั้ง article
กำหนดการ article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร article
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ article
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) article
วันครู ประจำปี 2556 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 article
แนะแนวศึกษาต่อ ปี 2556 article
ตารางนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
นักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษา article
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
วิทยาลัยการอาชีพพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช article
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมการค้นหาศักยภาพตนสู่อนาคต article
โครงการ สานรัก สานอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง article
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคนใหม่
คปภ. เข้าให้การอบรมกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล article
๙๙๙ วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาเครื่องกล article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง,และอิเล็กทรอนิกส์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา การบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง article
ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ article
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการพัฒนาจิต (สวดมนต์ คาบโอมรูม)
กิจกรรมทดสอบมาฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................