google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน article

                                                                                       
                                                                             นางเบญจกาญจน์  ปักกังพะลัง
                                                                    พนักงานราชการ

                                          หัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

 

                                                                                                          
                                    นายประดิษฐ์  แดงกลาง                                                             นางสาวปรียาภรณ์  อบมา               
                                          พนักงานราชการ                                                                             พนักงานราชการ
ผช.หัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์           
ผช.หัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

 

                                                                                                              
                             นางสาวสุนีรัตน์  สีพันอ้วน                                                                  นางสาวนงคราญ  หวานขม               
                                          ครูพิเศษ                                                                                             ครูพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์    
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

 

 

                                                                                                                    
                           นางสาวณัฐริชา  ซุยจอหอ                                                                         นางสาวอรอุมา  เขื่อนสถุ่ง         
                                           ครูพิเศษ                                                                                                ครูพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ 
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

 

                                                                              

                           


                                                                                      นายเมธี  ลาบัวสาร                                  
                                  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน article
งานวัดผลและประเมินผล article
งานวิทยบริการและห้องสมุด article
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี article
งานสื่อการเรียนการสอน article
ธุรการฝ่ายวิชาการ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................