ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพล article

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพลดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม ๓ D ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพลท่านรอง สิรีประภัสสร์  สร้องน้ำ รองผู้อำนวยการ  รักษษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพล
ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ท่านรองธีรพล  สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานตามโครงการ

ท่านรองสำเร็จ  พิมพ์ดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมเป็นเกียรติดำเนินงานตามโครงการ


 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
โครงการประชุมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์
โครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
บูธแสดงผลงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
พิธีปิดการฝึกและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนพล
การประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาติดตามและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมในโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
การฝึกภาคปกติศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล มณฑลทหารบกที่ ๒๓
การประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงานรักษาดินแดน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๒๕ คน เข้ารับการฝึกภาคปกติ
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บริษัทรามอินทราฮอนด้าคาร์และบริษัทฮอนด้ารามอินทรา ออโต้โมบิล จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ปฐมนิเทศนักเรียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
พิธีวางพวงมาลา และสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเย็น)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
พิธีประดับแถบ ๒ สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ฝึกประกอบการอาชีพศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
รับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 (แผนกวิชาช่างยนต์)
การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคน ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬาช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งที่ ๓
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ร่วมออกบูธ หลักสูตรระยะสั้น ในงาน "๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล"
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเวทีกลางงาน “๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล” ณ ที่ว่าการอำเภอพล
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café
โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ช่วงเช้า)
กิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี"
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและความรู้เกี่ยวกับการถอด กัญชาหรือ กัญชง ออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการโรงแรม)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)
โครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล "วุ้นเส้นดัง"
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๒๕ ปี
กิจกรรมหาเสียงนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการบัญชี)
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ๒๐๑๙
วันงดสูบบุหรี่โลก
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีและการเขียนแผนฝึกอาชีพวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................