ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
dot
bulletแผนกวิชาเครื่องกล
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชากลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
bulletแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม article

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ ให้กับคณะครู , เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพพล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการ วรากร หิรัญมณีมาศ  ผู้อำนวยการวิยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน

 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำงบประมาณ ๒๕๕๙ article
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ article
รายงานประจำปี งปม. 2558 article
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร article
วันที่ 28 ส.ค. 2558 article
วันที่ 20สิงหาคม 2558 article
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 article
ข้อมูลสถานศึกษา article
ข้อมูลสถานศึกษา article
แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
รายงานประจำปี 2557 วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่5 ก.พ.58 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 5 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 น. article
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ article
ผู้อำนวยการปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๗ article
วันที่ ๙ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ article
โครงการ article
วันครู ๒๕๕๗ article
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม article
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ article
ตัวอย่างโครงการ article
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 1 article
โครงการฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน article
ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน article
ประกาศผลเลือกตั้ง article
กำหนดการ article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร article
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ article
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) article
วันครู ประจำปี 2556 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 article
แนะแนวศึกษาต่อ ปี 2556 article
ตารางนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
นักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษา article
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
วิทยาลัยการอาชีพพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ article
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กิจกรรมการค้นหาศักยภาพตนสู่อนาคต article
โครงการ สานรัก สานอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง article
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคนใหม่
คปภ. เข้าให้การอบรมกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล article
๙๙๙ วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาเครื่องกล article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง,และอิเล็กทรอนิกส์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา การบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง article
ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ article
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ article
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการพัฒนาจิต (สวดมนต์ คาบโอมรูม)
กิจกรรมทดสอบมาฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................