ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานวางแผนและงบประมาณ article

 

 

 

 

 

                                            

 

   

 

 

 

ดาวน์โหลด...แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ word)..คลิก...

ดาวน์โหลด...แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ PDF)..คลิก...

  ดาวน์โหลด..แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อม ยุทธศาสตร์ชาติ - ศธ. -สอศ. -จ.ขอนแก่น - มาตรฐาน   อาชีวศึกษา ...คลิก...
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก...
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ article
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ article
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ article
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ article
กลุ่มงานร้านค้าสหการ
ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................