ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานวางแผนและงบประมาณ article


นางพรปภัทร  สุวรรณธร
ครู คศ.๓
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

                                                                                                                                                    
                                                                                           นางวิมลลักษณ์  สายธิปไชย                                          
                                                                                                   พนักงานราชการ                                                                    
                                                                              ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ                                  

 

 
นางสาวกมชนก  วิชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ

 

 

 

ดาวน์โหลด...แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ word)..คลิก...

ดาวน์โหลด...แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ PDF)..คลิก...

  ดาวน์โหลด..แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อม ยุทธศาสตร์ชาติ - ศธ. -สอศ. -จ.ขอนแก่น - มาตรฐาน   อาชีวศึกษา ...คลิก...
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก...
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ article
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ article
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ article
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................