ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การอบรม “อาชีวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ รักแผ่นดิน” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับ การอบรม อาชีวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ รักแผ่นดิน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One
การตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยเสพติด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
โครงการออกให้บริการ fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชางานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
การอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และหลักสูตรงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ลงนามความร่วมมือ (Mou) และรับโล่ที่ระลึกให้กับสถานศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
การออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร)
โครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566
การอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท มัด แอนด์ ฮาว จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท เอ็น เค เม็ดคาทรอนิคส์ จำกัด
การทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือดนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเข้าฝึกอาชีพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ at mind group of hotels and residences
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด สาขาศรีราชา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัทโบลท แอนด์นัท อินดัสตรี้ จํากัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี 2566
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม CNC และการใช้เครื่องมือกล CNC
เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
การประชุมการดำเนินงานโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566
“โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
“โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)
โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566"
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566
การประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผลของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
การประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ การแข่งขันคัดลายมือและการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ 26 ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ออกให้บริการร่วมเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด รุ่นที่ 3 โดย กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีอาชีวศึกษาช่อสะอาด (ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพล ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพล
ภาพบรรยากาศโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทุกแผนกวิชา
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day
ร่วมงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพพลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
วันงดสูบบุหรี่โลก
ารประชุมหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
การสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................