ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรภาคเอกชนในอำเภอพลทุกแห่ง และพุทธศาสนิกชน ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

 


  วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปเป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสักการะและถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรภาคเอกชนในอำเภอพลทุกแห่ง และพุทธศาสนิกชน ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One
การตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยเสพติด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
โครงการออกให้บริการ fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชางานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
การอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และหลักสูตรงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ลงนามความร่วมมือ (Mou) และรับโล่ที่ระลึกให้กับสถานศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
การออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร)
โครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566
การอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การอบรม “อาชีวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ รักแผ่นดิน” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท มัด แอนด์ ฮาว จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท เอ็น เค เม็ดคาทรอนิคส์ จำกัด
การทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือดนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเข้าฝึกอาชีพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ at mind group of hotels and residences
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด สาขาศรีราชา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัทโบลท แอนด์นัท อินดัสตรี้ จํากัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี 2566
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม CNC และการใช้เครื่องมือกล CNC
เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
การประชุมการดำเนินงานโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566
“โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
“โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)
โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566"
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566
การประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผลของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
การประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ การแข่งขันคัดลายมือและการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ 26 ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ออกให้บริการร่วมเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด รุ่นที่ 3 โดย กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีอาชีวศึกษาช่อสะอาด (ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพล ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพล
ภาพบรรยากาศโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทุกแผนกวิชา
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day
ร่วมงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพพลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
วันงดสูบบุหรี่โลก
ารประชุมหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
การสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................