ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

 วิทยาลัยการอาชีพพล จัดทดสอบระบบ เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพล

✨ขอขอบคุณนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ในการเตรียมความพร้อมสนามสอบ ทั้งนี้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมจัดเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตสนามสอบ ในครั้งนี้
✨ขอบคุณผู้ประสานงานศูนย์สอบ นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

การสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
โครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
พิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรฝ่ายสนันสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัล งานวันครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมออกบูธ แนะแนวและมอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
การเปิดโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม ปลูกกล้วย และปล่อยปลา ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖
โครงการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประดู่เกมส์ ประปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบคัดเลือก)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ว.PA
วิทยาลัยการอาชีพพล เจ้าภาพการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น”
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา กลับจากฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ To Be Number one ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม แล่นม่วนๆ ชวนทำบุญ ครั้งที่ ๒
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น
พิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
โครงการประชุมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์
โครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
บูธแสดงผลงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
พิธีปิดการฝึกและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนพล
การประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาติดตามและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมในโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
การฝึกภาคปกติศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล มณฑลทหารบกที่ ๒๓
การประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงานรักษาดินแดน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๒๕ คน เข้ารับการฝึกภาคปกติ
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บริษัทรามอินทราฮอนด้าคาร์และบริษัทฮอนด้ารามอินทรา ออโต้โมบิล จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ปฐมนิเทศนักเรียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
พิธีวางพวงมาลา และสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเย็น)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
พิธีประดับแถบ ๒ สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ฝึกประกอบการอาชีพศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม
รับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 (แผนกวิชาช่างยนต์)
การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคน ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬาช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งที่ ๓
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ร่วมออกบูธ หลักสูตรระยะสั้น ในงาน "๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล"
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเวทีกลางงาน “๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล” ณ ที่ว่าการอำเภอพล
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café
โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................