ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. article

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดย นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัย
การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
กิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญ ชื่อชุดการแสดง”ผูกข้อฮับขวัญลูก ปัดป้องศรี”เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ
ร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเวทีและประชาคมการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC (Continuous and Linking Curriculum)
ประธานประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การอบรมโครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพฯ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงวงล้อการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอพลประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก และครูนิเทศ
โครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีสรรถนะสูง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมรับมอบนโยบายและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
ออกช่วยกิจกรรมการออกร้านธารากิ่งกาชาดอำเภอพล ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอพล ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
ชี้แนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
การประชุมผู้ปกครองเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหา
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
การฝึก”ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”
งานครูที่ปรึกษาประชุมร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาในกลุ่มมีปัญหา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองโรค HIV และโรคซิฟิลิส แก่นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สอบประเมินรายวิชาโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าไหว้สักการะ พระพุทธรูป , องค์พระวิษณุกรรม , พระภูมิเจ้าที่ เนื่องด้วยผลงาน "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์"
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนโนนข่า
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน “ทักษะการขายและการบริการหลังการขาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด”
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการโรงแรม”
การประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญา
การเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ”
การฝึกภาคสนาม (ประจำวันที่ ๔) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๒๓
พิธีเปิดการฝึกภาคสนามและสถานีทดสอบกำลังใจ ๑๓ สถานี
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษา ในการซ่อมแซมรถยนต์
บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้าประชาสัมพันธ์ แนะแนวการทำงานและแนะนำองค์กร
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การนิเทศการสอน ครูอรอุมา พะวังค์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ตามโครงการนิเทศการสอนและประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะครูทั้ง ๘ แผนกวิชา พบปะกับกลุ่มนักเรียนและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น
การนิเทศการสอนหัวหน้าแผนกวิชา ตามโครงการนิเทศการสอนและประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การออกแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ ตัวแทนนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ " ไปทดลองและแสดงผลงาน เนื่องในงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่”
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
โครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
พิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรฝ่ายสนันสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัล งานวันครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมออกบูธ แนะแนวและมอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
การเปิดโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม ปลูกกล้วย และปล่อยปลา ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................