ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพร และ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า ๒๐๑๙

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวาลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

 เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานการประเมินตนเองarticle

Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา 2562

Page 6/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................