ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564article

 

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมินคุณภาพภายนอก SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564article

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔article

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564article

วีดีโอ พร้อมแบบสอบถาม สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามารับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Page 1/45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................