ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ยืนต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในตอนเช้า ที่หน้าวิทยาลัย ก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. article

นางสิรีประภ้สสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2561article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูเข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Page 89/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................