ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้โอวาท และ มอบเกียรติบัตรยกย่อง นักศึกษาที่ทำความดี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.article

ในกิจกรรมหน้าเสาธง ครูพรปภัทร สุวรรณธร ขึ้นกล่าวพบปะนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสย้ายมาทำการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561article

ครูยงยุทธ ทิพย์มาก กล่าวอำลา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.article

างสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัย เพือทำกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ

Page 8/32
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................