ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพล ที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน นั้น

โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

นายสิริสมัย เย็มรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมายนางชาญทอง จอห์นสัน  รองผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  ร่วมพิธี

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๒๕ ปี

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมายนางชาญทอง จอห์นสัน  รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล  ครบรอบ  ๒๕  ปี  

โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  ร่วมพิธี

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

กิจกรรมหาเสียงนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๕  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  (องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)  

จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครนายก  อวท.  ระดับสถานศึกษา  และแถลงนโยบายต่อนักเรียน  นักศึกษา 

ณ  โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการบัญชี)

ในวันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๕  คณะครูและนักเรียน  นักศึกษา  (แผนกวิชาการบัญชี)      

เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  

ณ  บริษัท  กรุงไทยคลังไฟฟ้า  (๒๐๑๗)  จำกัด

Page 71/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................