ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น NBT 11 ทีวีอีสาน (จังหวัดขอนแก่น)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธี โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  

มอบหมาย  นางชาญทอง  จอห์นสัน  รองผู้อำนวยการ  เป็นประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมี นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมาย นายวุฒิไกร  โฮชิน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีนางณิชานันท์  อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล "วุ้นเส้นดัง"

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล "วุ้นเส้นดัง"

Page 70/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................