ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วิทยาลัยการอาชีพพล จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แห่เทียนเข้าพรรษา)   

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

ณ วัดครองธรรมมิการาม บ้านบ่อตะครอง-โนนฝ้าย ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)

วันศุกร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

นำโดย อาจารย์อภิวัฒน์ นาคอก และคณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ 

โดยได้รับการต้อนรับจากบริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สาขาพล) เป็นอย่างดี  

โครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิริสมัย  เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ


โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

โดยครูนงคราญ หวานขม นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เข้ารับความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารระบบ 3BB ณ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  วิทยาลัยการอาชีพพล จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โดยมีนายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และผู้กำกับลูกเสือ. ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

Page 69/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................