ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นายยงยุทธ สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตามแผนกวิชาต่าง ๆ ที่ออกให้บริการ

เนื่องในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕

ณ วัดศรีหงษ์ทอง บ้านหนองบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมพิธี

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมี นายวัชรดล เอนอ่อน ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานโครงการพิเศษและบริการชุม งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาร่วมกันกรอกถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอ แวงน้อย และ อำเภอพล ณ บริเวณหน้าอาคารพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 64/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................