ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคน ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคน ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

  วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๐ น. นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด มีนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรพล เป็นวิทยากรให้การอบรม มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

กิจกรรมกีฬาช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งที่ ๓

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินกิจกรรมกีฬาช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งที่ ๓ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินงานจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลในครั้งนี้

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น. นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนางธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าแผนกวิชาทั้ง ๘ แผนกวิชาร่วมพิธีเปิด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายภุชงค์ ปาระคะ ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า บ้านไผ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นวิทยากรในการบรรยายตามโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนเรื่อง "เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต" ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 63/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................