ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาติดตามและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมในโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาติดตามและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมในโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลโยธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

  วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณรงค์ โม้ลี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เรื่อง "ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก "

เรื่อง "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล"

ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดยนายภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ทั้งนี้ มีคณะหัวหน้าแผนกวิชาร่วมพิธีเปิดโครงการฯ  ณ ห้องปฏิบัติการ ๑๒๐๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสุนทร จันทะสี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วย นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานรักษาดินแดน) คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน ๒๑ นาย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ออกบริการในการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พร้อมออกบริการประชาชนและมอบถุงยังชีพแก้ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่  ๒๓ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล ณ บ้านท่าหลวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การฝึกภาคปกติศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล มณฑลทหารบกที่ ๒๓

  วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรม (กลุ่มงานรักษาดินแดน) เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๒ เรื่องการฝึกภาคปกติศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล มณฑลทหารบกที่ ๒๓ โดยมีนายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลเป็นประธานในการประชุม และได้เยี่ยมชมให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพพล ในการจัดทำเครื่องช่วยฝึกให้กับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล

การประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

  วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี  ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา งานพัสดุ งานอาคาร งานวางแผนฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 57/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................