ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และหัวหน้าแผนกวิชา เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ต่อไป

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 55/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................