ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

  วิทยาลัยการอาชีพพล จัดทดสอบระบบ เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพล

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดี

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพพล ส่งผลงานการประกวด “เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์” ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายทวิณ สุภักดี และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นครูที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เข้ารับฟังการแนะแนวการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

"สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย
พิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมต้อนรับ นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ที่เป็นตัวแทนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวด ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

Page 48/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................