ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การออกแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ

 วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพ

  วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายอมร ดอนคูณและนายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด สกลนคร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

  วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ ตัวแทนนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ " ไปทดลองและแสดงผลงาน เนื่องในงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่”

  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำทีมโดย นายทวิณ สุภักดี , นายวัชรดล เอนอ่อน พร้อมทั้งคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ ตัวแทนนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ " ไปทดลองและแสดงผลงาน เนื่องในงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่” ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ทุกแผนกวิชาเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ โดยมีนางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 46/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................