ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 9 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓

  วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานการประเมิน พร้อมด้วยนายทวิณ สุภักดี และนางสาวอรอุมา พะวังค์ คณะกรรมการ ทำการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการและห้องสมุดโดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

โครงการสวดมนต์ เจริญปัญา

  วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ในโครงการสวดมนต์ เจริญปัญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมโครงดารสวดมนต์ฯ เพื่อเจริญปัญญา เสริมสมาธิในการใช้ชีวิต และปลูกผัง คุณธรรม จริยธรรมอันดี ให้ผู้เรียน

การเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ”

  ในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวัชรดล เอนอ่อน และ นายเอกราช ไชยหงส์ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การฝึกภาคสนาม (ประจำวันที่ ๔) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ชมรมรักษาดินแดนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รายงานการฝึกภาคสนาม (ประจำวันที่ ๔) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย ฝึกทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายประดิษฐ์ แดงกลาง จากสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล รับมอบใบประกาศนียบัตรได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยแต่ละแผนกวิชาออกฝึกระยะสั้น ดังนี้...

Page 43/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................