ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ

  วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด

 วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ร่วมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

 วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามที่กลุ่มพลังงานและกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินงานตามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ได้จัดเวรของแต่ละแผนกวิชา ณ บริเวณแผนกวิชาการโรงแรม และ บริเวณแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรแชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Page 41/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................