ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา

 วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยแต่ละแผนกวิชาออกฝึกระยะสั้น ดังนี้...

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองโรค HIV และโรคซิฟิลิส แก่นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล

  วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่ม ACTTEAM ขอนแก่น เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองโรค HIV และโรคซิฟิลิส แก่นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ครู รัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต เนื่องในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพล

สอบประเมินรายวิชาโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอนรายวิชาโครงงานระดับชั้น ปวช.๓ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ระดับชั้น ปวส.๒ จัดสอบประเมินรายวิชาโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามที่กลุ่มพลังงานและกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินงานตามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ได้จัดเวรของแต่ละแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 40/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................