ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์

  วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บรรยากาศในช่วงเช้าของการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ โดยคณะกรรมการประเมิน ในด้านความเหมาะสมของการออกแบบ ด้านการเลือกใช้วัสดุ และคุณค่าของผลงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ครู รัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง , แผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกวิชาช่างกล , แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการบัญชี ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดยว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายทวิณ สุภักดี และนายชานน ฝ้ายขาว เป็นครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

กิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ แผนกวิชาการตลาด ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามที่กลุ่มพลังงานและกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินงานตามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ได้จัดเวรของแต่ละแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 39/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................