ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน

 วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมกับนายภูดิท วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีสรรถนะสูง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีสรรถนะสูง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ

เข้าร่วมรับมอบนโยบายและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

 วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล พร้อมด้วย นางพรปภัทร สุวรรณธร ปฏิบัติหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ออกช่วยกิจกรรมการออกร้านธารากิ่งกาชาดอำเภอพล ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอพล ประจำปี ๒๕๖๖

  วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. นายชลธวรรษ คำผาย นายเอกราช ไชยหงษ์ และนายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ ได้ออกช่วยกิจกรรมการออกร้านธารากิ่งกาชาดอำเภอพล ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอพล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล

  ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มงานอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ได้นำนักเรียน นักศึกษาในโครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล ตามที่โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนักเรียนในโครงการอาชีวะ อยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 35/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................