ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงวงล้อการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอพลประจำปี ๒๕๖๖

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงวงล้อการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอพลประจำปี ๒๕๖๖

โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก และครูนิเทศ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการอบรมพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก และครูนิเทศ ในการวิเคราะห์งานในสถานประกอบการ เขียนแผนฝึกอาชีพตลอดหลักสูตรและเขียนรายวิชาทวิภาคี โดยมีนายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

โครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมกับ นายสาโรจน์ กิจเพชร ที่ปรึกษา บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด นายรุ่งธรรม เอี่ยมอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด และนายวิพล อนันตา ผู้จัดการ บริษัท ฮอนด้าบ้านไผ่ จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ในโครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 34/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................