ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเวทีและประชาคมการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC (Continuous and Linking Curriculum)

 วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางพรปภัทร สุวรรณธร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเวทีและประชาคมการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC (Continuous and Linking Curriculum)

ประธานประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายชลธวรรษ คำผาย เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ กศน.ขอนแก่น

การอบรมโครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพฯ

  วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การอบรมโครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพฯ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 33/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................