ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

  วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวพัชริยา วรสุทธิพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายสุเมธ สู้ศึก เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์

  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินงาน ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

  วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูป่าโคกห้วยวังแสงโดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอพล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม

  วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม โดยมีนายศุภชัย หาดวัน ประธานชมรมวิชาชีพ การบัญชีกล่าวรายงานการดำเนินงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชีเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

  วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด โดยมีนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง กล่าวรายงานการดำเนินงาน ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรพล เป็นวิทยากรให้การอบรมและ สาธิตวิธีการระงับเหตุที่เกิดจากฤทธิ์ของสารเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 3/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................