ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกนุช จันทรเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางพรปภัทร สุวรรณธร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกนุช จันทรเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน ๓ ท่าน เนื่องในได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน ๓ ท่าน เนื่องในได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นายวัชรดล เอนอ่อน , นางสาวอรอุมา เขื่องสถุง และนางสาวกนกนุช จันทรเทศ ณ ห้องประชุมภูดิน วิทยาลัยการอาชีพพล

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพลได้ให้การสนับสนุนวิทยากร เพื่อร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล

  วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพลได้ให้การสนับสนุนวิทยากร จำนวน ๒ ท่าน คือ นายสมรรถชัย สุดน้อย และนายสมเกียรติ ยิ้มนาค เพื่อร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพลให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน ๔๐ คน ณ โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการประชาชน

  วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพลที่เข้าเวรประจำวันให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการอาชีวะช่วยประชาชน จุดแยกเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง และนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วน โดยร่วมกับนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอพล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 26/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................