ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การจัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการจัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกลั่นกรอง คัดเลือก หนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกลั่นกรอง คัดเลือก หนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพพล

เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางกมลวรรณ มิตรอุดม หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ประกอบการเช่าจำหน่ายอาหาร ภายในวิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เข้าศึกษาดูงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรอุมา เขื่องสถุง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจตุพล รูปเตี้ย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าศึกษาดูงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรอุมา เขื่องสถุง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดี กับครูวัชรดล เอนอ่อน ได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดี กับครูวัชรดล เอนอ่อน ได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Page 25/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................