ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดประธานเปิดโครงการฯ มีผู้บริหารระดับสูง สอศ. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมโครงการ SCI Open House สำหรับสถานศึกษาษา MOU ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพสเซอร อุตสาหกรรม จำกัด

  ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวิณ สุภักดี พร้อมด้วยนายเอกราช ไชยหงษ์ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมโครงการ SCI Open House สำหรับสถานศึกษาษา MOU ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพสเซอร อุตสาหกรรม จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการรับสมัครและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการรับสมัครและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ในวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปรียาภรณ์ อบมา และนางสาวพัชริยา วรสุทธิพงษ์ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Page 24/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................