ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
เป็นประธานเปิดโครงการ
#อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐article

นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพพล

นายสมรรถชัย สุดน้อย article

นำ นศท.ปีวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ณ.ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร. วันที่ ๒๔-๒๕  มิ.ย. ๒๕๖๐. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปกติในห้วงเดือน ส.ค.๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาสนับสนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

Page 18/32
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................