ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ article

 
นายวิรัช   สุดน้อย
ครู
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิงห์ประดิษฐ์

 

                                                                                                                         
                                        ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์  อาจเดช                  นางสาวสุนีรัตน์  สีพันอ้วน                 นางสาวณัฐนิชา  ซุยจอหอ
                                              
พนักงานราชการ                                     ครูพิเศษ                                           ครูพิเศษ
                                   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ            ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ             ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ

                                                                                                    

 

                                                                                                      
                                                                   นายสมเกียรติ  ยิ้มนาค                            นางสาวอรอุมา  เขื่อนสถุง                                                                                                                      ครูพิเศษ                                                 ครูพิเศษ
                                                             ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ                      ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ

 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                  นางสาวอุษณีย์  ชัยน้อย                                                   
                                                                   เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิงห์ประดิษฐ์    
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ article
งานความร่วมมือ article
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ article
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................