ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล articleประชาสัมพันธ์อัพเดท

ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา
การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง,แม่บ้าน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบทั่วไป
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กำหนดการรับมอบ-รายงานตัว (รอบปกติ) article
วิทยาลัยการอาชีพพล ต้อนรับผู้อำนวยการ และประชุมรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน
โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา)
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งครูพิเศษ ครูภาษาจีน
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักาณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว article
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 article
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 article
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ article
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ article
ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพล article
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
วันอังคาร ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article
นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา article
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐น . article
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น . article
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. article
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ article
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ article
โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ(กิจกรรมวันสุนทรภู่) article
โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมวันสุนทรภู่) article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ article
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ article
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. article
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. article
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. article
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. article
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. article
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. article
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
รายงานการประเมินตนเอง article
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ข้อความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) article
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. article
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 article
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 18-19 กันยายน 2562 article
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 article
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 article
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. article
ผลการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่นชาย วันที่ 26 มิถุนายน 2562 article
ขอแสดงความยินดี กับ ทีมกรีฑาวิทยาลัยการอาชีพพล article
17 ชม. · ขอแสดงความยินดี กับทีมวอลเลย์บอล​ชาย วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. article
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. article
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 article
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนภาคเรียนที่ 2/2561 article
ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 article
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. article
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 article
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 4 กันยายน 2561 article
วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. article
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 article
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. article
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. article
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. article
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. article
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. article
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. article
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. article
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.15 น. article
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 article
ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 article
ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 article
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 article
ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. article
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. article
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. article
วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 article
วันที่ 28 มีนาคม 2561 article
วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการFix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน article
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)
วันที่ 8 มีนาคม 2561 09.00 น. article
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 article
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 article
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. article
โครงการ article
วันที่ 29 มกราคม 2561 article
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. article
โครงการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. article
นายธีรพล สุวรรณรัตน์ article
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายปริญญา สมมิตร article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 3 พฤศจิกายน2560 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ article
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ article
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ article
นายสำเร็จ พิมพ์ดีด article
วันที่ 10-13 กันยายน 2560 article
วันที่ 6 ก.ย.2560 นายปริญญา สมมิตร article
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. article
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. article
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 article
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. article
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ article
นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐ article
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ article
ในระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
จดหมายข่าว article
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
งานวัดผลและประเมินผล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกม article
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกล article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 23 ธ.ค.2558 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
คู่มือสำหรับประชาชน article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปี 2558 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
คำสั่ง วิทยาลัยการอชีพพล พร้อมด้วย กำหนดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ขอเชิญประชุม article
กำหนดการ article
กำหนดการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
18 พ.ย.57 วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
งานวัดผลและประเมินผล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๗ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
แจ้งการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
พิธีลงนามความร่วมมือ article
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ article
โครงการปลูกป่า article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ตารางการนิเทศการสอน article
โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา article
กิจกรรม วันสุนทรภู่ article
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ article
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" article
การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง article
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
การเลือกตั้งผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด ส.อ.ศ. ปี ๒๕๕๗ article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ร่าง TOR
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การร่วมประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) article
ประชาสัมพันธ์ article
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) article
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ article
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ article
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การ article
วิทยาลัยการอาชีพพล ออกแนะแนวสันจร ณ ร.ร.เมืองพลพิทยาคม article
วันลอยกระทง 17 พฤศจิกายน 2556 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการศึกษาดูงาน article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร article
ตารางนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2556 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ๒๕๕๖ article
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๑๖ ปี article
พิธีเปิดป้ายอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ article
ประกาศ article
ประกาศ article
โครงการ article
โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ขอยกเลิกประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล และประดับแถบ ๓ สี article
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด article
วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล article
ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา โดยท่านผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น article
GENERAL INTERNATIONAL AGREEMENT article
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
การประชุมรับฟังนโยบายและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา article
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ article
ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพพล article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) article
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓ D article
วันต่อต้านยาเสพติด 2555 article
วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ นิเทศหน้าเสาธงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) article
โครงการครู ๕ นาที ประจำปี ๒๕๕๕ article
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม 3 D article
โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา article
โครงการอบรมพัฒนาเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม article
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขายโอกาสทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระบบทวิภาคี article
ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่ ๙) เป็นวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดงานพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารโรงฝึกงาน article
พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ การศึกษาทวิภาคี (DVT) article
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะครู - บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล , วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ฯลฯ article
วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล article
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประชาสัมพันธ์ article
ประชาสัมพันธ์ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................