dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
dot
bulletแผนกวิชาเครื่องกล
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชากลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
bulletแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article

 

l ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ( Vocational  Man  power  Center )

                    เป็นคลังข้อมูลที่  นักเรียนนักศึกษา   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศสถานประกอบการ  และผู้ที่ต้องการเข้าสู่งานอาชืพ จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนตัว  เพื่อจะให้ข้อมูลกับสถานประกอบการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา  (แรงงานฝีมือระยะสั้น) นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้แสดงข้อมูลความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษ   เพื่อสถานประกอบการจะได้เลือกและพิจารณาคนเข้าทำงานอย่างตรงความต้องการ, มีประสิทธิภาพ และเกิดความ      พึงพอใจระหว่างกันอย่างแท้จริง  กระตุ้นการตื่นตัวของนักเรียนนักศึกษา และค้นหา จุดอ่อน  จุดแข็งเพิ่มเติม ให้ตนเองปรับตัวสอดคล้องกับสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การจัดการอาชีวศึกษาของไทยก้าวไกลเทียบเท่าระดับสากล.

                                                                                       
                                                            
                  
 
ข่าวอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................