google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ article

 
นางสาวเบญกาญจน์  อึงวงษ์
พนักงานราชการ
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

                                   

                                                                                                
                                                    นางธันยพร     โพธิ์ตา                                                           นายวิรัช   สุดน้อย
                                                        ครูชำนาญการ                                                                             ครู
                       
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ    ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ


 

                                                                                                  
                                               นางวิมลลักษณ์  สายธิปไชย                                              นางสาวสุมาลี  แก้วศรีบุตร
                                                       
พนักงานราชการ                                                                 พนักงานราชการ
                         
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

 

 

                                                                                                  
                                                   นายวัชรดล  เอนอ่อน                                                         นางสาวนาตยา  สาฆ้อง
                                                     พนักงานราชการ                                                                   พนักงานราชการ
                        
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววนิดา  คูระโคตร
เจ้าหน้าที่ธุรการงาน
ส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าทีธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                                  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนธุรกิจ-แบบย่อ


                                  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตัวอย่างแผนธุรกิจ
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ article
งานความร่วมมือ article
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ article
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................