ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article

 
นางวิมลลักษณ์  สายธิปไชย
พนักงานราชการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

                                                                                                 
                                                                                          นายสุนทร  จันทะสี              
                                                                                             พนักงานราชการ
                                                                ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                            

                                                        

                                                                                  
                                                                              นางสาวนงคราญ   หวานขม
                                                                                              ครูพิเศษ
                                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

                                                                                     
                                                                                 นางสาวอุษณีย์  ชัยน้อย
                                                             เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมินคุณภาพภายนอก SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19

 


 

  ดาวน์โหลด

 

         แบบฟอร์ม การจัดทำ SSR(ครู) SAR(แผนกวิชา)

         แบบฟอร์ม SAR งานตามโครงสร้าง

         รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562

 

ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ article
งานความร่วมมือ article
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ article
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ article
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................