google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM งานหลักสูตร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน article

 

                                                                          
                                                                               นายอภิวัฒน์  นาคอก
                                                                    ครู คศ.๑
                                              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

                                                                                                                                                                                                     ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์  อาจเดช                                     นางสาวกนกนุช  จันทรเทศ
                                         พนักงานราชการ                                                   ครูอัตราจ้าง
                           
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                  
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

                                                                                              
                                                                                          นางสาวยุวธิดา  แก้วมาลา
                                                                                                       ครูพิเศษ
                                                                          ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                                                             

 

 

                                                                                                  
                                                                                                 นายชัยรัตน์  โตเจริญ
                                                                                                      เจ้าหน้าที่ธุรการ   
                                                                                    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

  แบบฟอร์ม แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

  ประชาสัมพันธ์  โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

 แบบฟอร์ม  แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ตัวอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล article
งานวิทยบริการและห้องสมุด article
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี article
งานสื่อการเรียนการสอน article
กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน article
ธุรการฝ่ายวิชาการ articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................